Publicationscount: 1  1 - 1

author : Yuta Iijima

First name Yuta
Family name Iijima

2015

"Micromotors working in water through artificial aerobic metabolism"

Daigo Yamamoto, Tsuyoshi Takada, Masashi Tachibana, Yuta Iijima, Akihisa Shioi and Kenichi Yoshikawa, Nanoscale, 7, 13186-13190, (2015)