Publicationscount: 1  1 - 1

author : Masashi Tachibana

First name Masashi
Family name Tachibana

2015

"Micromotors working in water through artificial aerobic metabolism"

Daigo Yamamoto, Tsuyoshi Takada, Masashi Tachibana, Yuta Iijima, Akihisa Shioi and Kenichi Yoshikawa, Nanoscale, 7, 13186-13190, (2015)