Publicationscount: 1  1 - 1

author : Shinsuke Fujiwara

First name Shinsuke
Family name Fujiwara

2016

"Naturally occurring branched-chain polyamines induce a crosslinked meshwork structure in a giant DNA"

Akira Muramatsu, Yuta Shimizu, Yuko Yoshikawa, Wakao Fukuda, Naoki Umezawa, Yuhei Horai, Tsunehiko Higuchi, Shinsuke Fujiwara, Tadayuki Imanaka and Kenichi Yoshikawa, The Journal of Chemical Physics, 145, (2016)