Publications


Title : Self-Organized Micro-Spiral of Single-Walled Carbon Nanotubes

Language: English
Type: Article
Authors: Keisuke Mae, Hidetoshi Toyama, Erika Okita Nawa, Daigo Yamamoto, Akihisa Shioi, Yongjun Chen, Kenichi Yoshikawa, Fumiyuki Toshimitsu, Naotoshi Nakashima and Kazunari Matsuda
Journal: Scientific Reports
Volume: 7
Year: 2017
doi:   10.1038/s41598-017-05558-9