Publications


Title : DNAの折り畳み

Language: Japanese
Type: Book
Authors: Yuichi Yamasaki, Akira Mizuno, Yukiko Matsuzawa, Satoru Kidoaki, Seiji Takagi, Hiroshi Noguchi, Yoshiyuki Koyama and Akihiro Abe
Year: 2003