Publicationscount: 1  1 - 1

author : Kazuma Nogami

First name Kazuma
Family name Nogami

2005

"A design of nanosized PEGylated-latex mixed polymer solution for microchip electrophoresis "

Mari Tabuchi, Yoshitoku Katsuyama, Kazuma Nogami, Hideya Nagata, Keisuke Wakuda, Masayuki Fujimoto, Yukio Nagasaki, Kenichi Yoshikawa, Kazunori Kataoka and Yoshinobu Baba, Lab on a Chip, 5, 199-204 (2005)