Publicationscount: 1  1 - 1

author : Hideo Matsuura

First name Hideo
Family name Matsuura
松浦
英雄

1996

"DNA分子の非接触マニプレーションに関する研究(第1報,誘電泳動力によるDNA分子の搬送)"

Toshio Fukuda, Keisuke Morishima, Fumito Arai, Hideo Matsuura and Kenichi Yoshikawa, 日本機会学会論文集, 62, 2765-2772 (1996)