Publicationscount: 1  1 - 1

author : Kazuaki Yamaji

First name Kazuaki
Family name Yamaji

2009

"Protein Synthesis in Giant Liposomes Using the in Vitro Translation System of Thermococcus Kodakaraensis"

Kazuaki Yamaji, Tamotsu Kanai, Shin-ichiro M. Nomura, Kazunari Akiyoshi, Makiko Negishi, Chen Yong, Haruyuki Atomi, Kenichi Yoshikawa and Tadayuki Imanaka, IEEE Transactions on NanoBioscience, 8, 325-331 (2009)