Publicationscount: 1  1 - 1

author : Michiaki Matsumoto

First name Michiaki
Family name Matsumoto

2020

"K+ promotes the favorable effect of polyamine on gene expression better than Na+"

Takashi Nishio, Kaito Sugino, Yuko Yoshikawa, Michiaki Matsumoto, Yohei Oe, Koichiro Sadakane and Kenichi Yoshikawa, PLOS ONE, 15, (2020)