Publicationscount: 1  1 - 1

author : Tsuyoshi Miyazaki

First name Tsuyoshi
Family name Miyazaki

2020

"Molecular dynamics study on DNA damage by tritium disintegration"

Hiroaki Nakamura, Hisanori Miyanishi, Takuo Yasunaga, Susumu Fujiwara, Tomoko Mizuguchi, Ayako Nakata, Tsuyoshi Miyazaki, Takao Otsuka, Takahiro Kenmotsu, Yuji Hatano and Shinji Saito, Japanese Journal of Applied Physics, 59, 1-6 (2020)