Publicationscount: 1  1 - 1

author : Takao Otsuka

First name Takao
Family name Otsuka

2020

"Molecular dynamics study on DNA damage by tritium disintegration"

Hiroaki Nakamura, Hisanori Miyanishi, Takuo Yasunaga, Susumu Fujiwara, Tomoko Mizuguchi, Ayako Nakata, Tsuyoshi Miyazaki, Takao Otsuka, Takahiro Kenmotsu, Yuji Hatano and Shinji Saito, Japanese Journal of Applied Physics, 59, 1-6 (2020)