Publicationscount: 1  1 - 1

author : Shinji Uemoto

First name Shinji
Family name Uemoto

2018

"Cracking pattern of tissue slices induced by external extension provides useful diagnostic information"

Keisuke Danno, Takuto Nakamura, Natsumi Okoso, Naohiko Nakamura, Kohta Iguchi, Yoshiaki Iwadate, Takahiro Kenmotsu, Masaya Ikegawa, Shinji Uemoto and Kenichi Yoshikawa, Scientific Reports, 8, 12167-12173 (2018)